Packages

In Bound Package:

แพคเกจ 2 วัน 1 คืน


วันแรก
12.00 น. เดินทางถึงเกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปา ต้อนรับท่านด้วยอภินันทนาการเครื่องดื่มจากทางโรงแรม / เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวันระดับเชลล์ ชวนชิม ณ สวนอาหารริมทะเลตะวันพลบ (ให้บริการไม่เกิน 14.00 น.เกินเวลาถือว่าสละสิทธิ์)

14.30 น. นำท่านเดินป่าเที่ยวชมธรรมชาติ น้ำตกคลองพลู ซึ่งถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามและใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง
** หากฤดูร้อนน้ำน้อย โปรแกรมเปลี่ยนเป็น นำท่านเที่ยวชมจุดชมวิวไก่แบ้และแหล่งจำหน่ายสินค้าโอทอป **

อภินันทนาการฟรี เรือคายัด 1 ช.ม.
และโปรดอย่าพลาดแวะมาหน้าหาด ชมพระอาทิตย์ตกลับแหลมไชยเชษฐ์ ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

18.30 น. บริการอาหารเย็น ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ

วันที่สอง
07.00 น. เป็นต้นไป สัมผัสบรรยากาศที่สดชื่นริมทะเล พร้อมรับประทานอาหารเช้า

08.00 น. เดินทางท่องเที่ยว ดำน้ำดูปะการังที่เกาะหยวก ซึ่งท่านจะได้สัมผัสหาดทรายขาวละเอียดอันเกิดจากการทับถมของซากปะการัง ที่สวยงามน่าประทับใจ และปะการังเขากวางหลากพันธุ์, ปลาทะเลสีสดแปลกตา
จากนั้นแวะชมปะการังที่เกาะสุวรรณก่อนกลับรีสอร์ท

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ จากนั้นเก็บสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับ

13.00 น. ออกเดินทางจากเกาะช้างรีสอร์ท & สปา

อัตรานี้รวม : - เครื่องดื่มอภินันทนาการ จากทางโรงแรม
- กิจกรรมท่องเที่ยว 3 โปรแกรม
- ห้องพักระดับสุพีเรียร์ 1 คืน ( ห้องละ 2 ท่าน ) พร้อมอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม รวม 4 มื้อ
  เลือกได้ทั้งบังกะโลและโรงแรม / พักห้องละ 2 ท่าน)

** โปรแกรมตกปลา - ตกหมึก เวลา 19.00 -22.00 น. เพียงท่านละ 390 บาท อัตรานี้รวมอุปกรณ์ตกปลา + น้ำดื่ม
** อัตรานี้ไม่รวมค่าเข้าอุทยาน **
** เปลี่ยนเป็นห้องเดอร์ลุกซ์ พร้อมจากุชชี่ เพิ่มท่านละ 550 บาท

ราคาพิเศษ :
เพียง 5,400 บาท/ท่าน

แพคเกจ 3 วัน 2 คืน


วันแรก
12.00 น. เดินทางถึงเกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปา ต้อนรับท่านด้วยอภินันทนาการเครื่องดื่มจากทางโรงแรม / เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวันระดับเชลล์ ชวนชิม ณ สวนอาหารริมทะเลตะวันพลบ (ให้บริการไม่เกิน 14.00 น.เกินเวลาถือว่าสละสิทธิ์)

อภินันทนาการฟรี เรือคายัด 1 ช.ม.
และโปรดอย่าพลาดแวะมาหน้าหาด ชมพระอาทิตย์ตกลับแหลมไชยเชษฐ์ ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

18.30 น. บริการอาหารเย็น ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ

วันที่สอง
07.00 น. เป็นต้นไป สัมผัสบรรยากาศที่สดชื่นริมทะเล พร้อมรับประทานอาหารเช้า

08.00 น. เดินทางท่องเที่ยว ดำน้ำดูปะการังที่เกาะหยวก ซึ่งท่านจะได้สัมผัสหาดทรายขาวละเอียดอันเกิดจากการทับถมของซากปะการัง ที่สวยงามน่าประทับใจ และปะการังเขากวางหลากพันธุ์, ปลาทะเลสีสดแปลกตา
จากนั้นแวะชมปะการังที่เกาะสุวรรณก่อนกลับรีสอร์ท

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ จากนั้นเก็บสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับ

18.30 น. บริการอาหารเย็น ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ

วันที่สาม
07.00 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารเช้า

09.00 น. นำท่านเดินป่าเที่ยวชมธรรมชาติ น้ำตกคลองพลู ซึ่งถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามและใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง
** หากฤดูร้อนน้ำน้อย โปรแกรมเปลี่ยนเป็น นำท่านเที่ยวชมจุดชมวิวไก่แบ้และแหล่งจำหน่ายสินค้าโอทอป **

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ จากนั้นเก็บสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับ

13.00 น. ออกเดินทางจากเกาะช้างรีสอร์ท & สปา

ราคาพิเศษ :
เพียง 5,970 บาท/ท่าน

แพคเกจ 4 วัน 3 คืน


วันแรก
12.00 น. เดินทางถึงเกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปา ต้อนรับท่านด้วยอภินันทนาการเครื่องดื่มจากทางโรงแรม / เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวันระดับเชลล์ ชวนชิม ณ สวนอาหารริมทะเลตะวันพลบ (ให้บริการไม่เกิน 14.00 น.เกินเวลาถือว่าสละสิทธิ์)

อภินันทนาการฟรี เรือคายัด 1 ช.ม.
และโปรดอย่าพลาดแวะมาหน้าหาด ชมพระอาทิตย์ตกลับแหลมไชยเชษฐ์ ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

18.30 น. บริการอาหารเย็น ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ

วันที่สอง
07.00 น. เป็นต้นไป สัมผัสบรรยากาศที่สดชื่นริมทะเล พร้อมรับประทานอาหารเช้า

08.30 น. เดินทางท่องเที่ยว ดำน้ำดูปะการังที่เกาะกระ-เกาะรัง ซึ่งท่านจะได้สัมผัสหาดทรายขาวละเอียด อันเกิดจากการทับถมของซากปะการังที่สวยงามน่าประทับใจ ตลอดจนปะการังเขากวางหลากพันธุ์ ปลาทะเลสีสดแปลกตา
บริการอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง)

17.30 น. กลับถึงรีสอร์ท เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น. บริการอาหารเย็น ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ

วันที่สาม
07.00 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารเช้า

08.00 น. เดินทางท่องเที่ยว ดำน้ำดูปะการังที่เกาะหยวก ซึ่งท่านจะได้สัมผัสหาดทรายขาวละเอียดอันเกิดจากการทับถมของซากปะการัง ที่สวยงามน่าประทับใจ และปะการังเขากวางหลากพันธุ์, ปลาทะเลสีสดแปลกตา
จากนั้นแวะชมปะการังที่เกาะสุวรรณก่อนกลับรีสอร์ท

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารริมทะเลตะวันพลบจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะพักผ่อนกับสปาที่รีสอร์ทให้บริการ

18.30 น. บริการอาหารเย็น ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ

วันที่สี่
07.00 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารเช้า จากนั้นเก็บสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับ

09.00 น. นำท่านเดินป่าเที่ยวชมธรรมชาติ น้ำตกคลองพลู ซึ่งถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามและใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง
** หากฤดูร้อนน้ำน้อย โปรแกรมเปลี่ยนเป็น นำท่านเที่ยวชมจุดชมวิวไก่แบ้และแหล่งจำหน่ายสินค้าโอทอป **

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ จากนั้นเก็บสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับ

13.00 น. ออกเดินทางจากเกาะช้างรีสอร์ท & สปา

ราคาพิเศษ:
เพียง 9,470 บาท/ท่าน

Honeymoon Package:

ฮันนีมูนแพคเกจ 4 วัน 3 คืน


วันแรก
12.00 น. เดินทางถึงเกาะช้างรีสอร์ท & สปา บริการพิเศษด้วย ด้วยอภินันทนาการเครื่องดื่มจากทางโรงแรม ต่อด้วยอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารริมทะเลตะวันพลบ ซึ่งบริการอาหารระดับเชลล์ชวนชิม (ให้บริการไม่เกิน 14.00 น.เกินเวลาถือว่าสละสิทธิ์) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

อภินันทนาการพิเศษ: บริการเรือคายัคฟรี 1 ช.ม.
*** โปรดอย่าพลาดแวะมาหน้าหาดชม พระอาทิตย์ตกลับแหลมไชยเชษฐ์ ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง ***

18.30 น. บริการอาหารเย็น ณ โต๊ะที่จัดไว้เป็นพิเศษ

วันที่สอง
07.00 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารเช้า

08.30 น. เดินทางท่องเที่ยว ดำน้ำดูปะการังที่เกาะกระ - เกาะรัง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางที่มี ความสวยสดงดงามเป็นเลิศ บริการอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง)

17.30 น. กลับถึงรีสอร์ท เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น. อาหารเย็น ณ โต๊ะที่จัดไว้เป็นพิเศษ

วันที่สาม
07.00 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารเช้า

08.00 น. เดินทางท่องเที่ยว ดำน้ำดูปะการังที่เกาะหยวก ซึ่งท่านจะได้สัมผัสหาดทรายขาวละเอียดอันเกิดจากการทับถมของซากปะการัง ที่สวยงามน่าประทับใจ และปะการังเขากวางหลากพันธุ์, ปลาทะเลสีสดแปลกตาจากนั้นแวะชมปะการังที่เกาะสุวรรณก่อนกลับรีสอร์ท

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารริมทะเลตะวันพลบจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะพักผ่อนกับสปาที่รีสอร์ทให้บริการ

18.30 น.. อาหารเย็น ณ โต๊ะที่จัดไว้เป็นพิเศษ

วันที่สี่
07.00 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารเช้า จากนั้นเก็บสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับ

09.00 น. นำท่านเดินป่าเที่ยวชมธรรมชาติ น้ำตกคลองพลู ซึ่งถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามและใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง ** หากฤดูร้อนน้ำน้อย โปรแรกมเปลี่ยนเป็น นำท่านเที่ยวชมจุดชมวิวไก่แบ้และแหล่งจำหน่ายสินค้าโอทอป **

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ จากนั้นเก็บสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับ

13.00 น. ออกเดินทางจากเกาะช้างรีสอร์ท & สปา

เพียง 10,970 บาท/ท่าน

ฮันนีมูนแพคเกจ 3 วัน 2 คืน


วันแรก
12.00 น. เดินทางถึงเกาะช้างรีสอร์ท & สปา บริการพิเศษด้วย อภินันทนาการเครื่องดื่มจากทางโรงแรม ต่อด้วยอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารริมทะเลตะวันพลบ ซึ่งบริการอาหารระดับเชลล์ชวนชิม (ให้บริการไม่เกิน 14.00 น.เกินเวลาถือว่าสละสิทธิ์) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

อภินันทนาการพิเศษ: บริการเรือคายัคฟรี 1 ช.ม.
*** โปรดอย่าพลาดแวะมาหน้าหาด ชมพระอาทิตย์ตกลับแหลมไชยเชษฐ์ ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง ***

18.30 น. อาหารเย็น ณ โต๊ะที่จัดไว้เป็นพิเศษ

วันที่สอง
07.00 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารเช้า

08.00 น. เดินทางท่องเที่ยว ดำน้ำดูปะการังที่เกาะหยวก ซึ่งท่านจะได้สัมผัสหาดทรายขาวละเอียดอันเกิดจากการทับถมของซากปะการัง ที่สวยงามน่าประทับใจ และปะการังเขากวางหลากพันธุ์, ปลาทะเลสีสดแปลกตาจากนั้นแวะชมปะการังที่เกาะสุวรรณก่อนกลับรีสอร์ท

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารริมทะเลตะวันพลบจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะพักผ่อนกับสปาที่รีสอร์ทให้บริการ

18.30 น. อาหารเย็น ณ โต๊ะที่จัดไว้เป็นพิเศษ

วันที่สาม
07.00 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารเช้า

09.00 น. นำท่านเดินป่าเที่ยวชมธรรมชาติ น้ำตกคลองพลู ซึ่งถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามและใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง ** หากฤดูร้อนน้ำน้อย โปรแรกมเปลี่ยนเป็น นำท่านเที่ยวชมจุดชมวิวไก่แบ้และแหล่งจำหน่ายสินค้าโอทอป **

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ จากนั้นเก็บสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับ

13.00 น. ออกเดินทางจากรีสอร์ท

เพียง 7,970 บาท/ท่าน